การปลูกข้าวและการดูแลรักษาต้นข้าว

  การทำนา หมายถึง การปลูกข้าวและการดูแลรักษาต้นข้าวในนา ตั้งแต่ปลูกไปจนถึงเก็บเกี่ยว การปลูกข้าวในแต่ละท้องถิ่นจะแตกต่างกันไปตามสภาพของดินฟ้าอากาศ และสังคมของท้องถิ่นนั้น ๆ ในแหล่งที่ต้องอาศัยน้ำจากฝนเพียงอย่างเดียว ก็ต้องกะระยะเวลาการปลูกข้าวให้เหมาะสมกับช่วงที่มีฝนตกสม่ำเสมอ และเก็บเกี่ยวในช่วงที่ฤดูฝนหมดพอดี เนื่องจากแต่ละท้องถิ่นมีสภาพดินฟ้าอากาศที่แตกต่างกัน

 วิธีทำนาข้าวตามวิถีไทย

1.การปลูกข้าวไร่

การปลูกข้าวไร่ คือวิธีทำนาตามวิถีไทยด้วยการปลูกข้าวบนที่ดอนและไม่มีน้ำขัง เช่น บริเวณเชิงเขาซึ่งเป็นพื้นที่ราบหรือที่ลาดชัน ไม่สามารถไถเตรียมดินได้เหมือนพื้นที่นาสำหรับปลูกข้าวทั่วๆไป การปลูกข้าวไร่จะต้องใช้พันธุ์ที่มีอายุเบาโดยปลูกช่วงต้นฤดูฝน โดยการหยอดเมล็ดข้าวลงในหลุมแล้วใช้เท้ากลบดินปากหลุม การทำข้าวไร่นิยมปลูกกันมากในบริเวณที่ราบสูงตามไหล่เขาทั้งภาคเหนือและภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2.การปลูกข้าวแบบนาหว่าน

การปลูกข้าวแบบนาหว่าน เป็นการปลูกข้าวโดยเอาเมล็ดพันธุ์หว่านลงในพื้นที่นาที่ได้ไถเตรียมดินไว้ การปลูกข้าวด้วยวิธีนี้ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เนื่องจากประหยัดเวลาและประหยัดแรงงาน

ข้อได้เปรียบของวิธีการโยนกล้าเปรียบเทียบกับการปักดำและหว่านน้ำตม       

1. แปลงที่มีลักษณะหล่มก็สามารถเตรียมแปลงเพื่อการหว่านต้นกล้าได้ แต่ไม่สามารถปลูกโดยวิธีการปักดำด้วยเครื่องปักดำได้ เนื่องจากเครื่องจะติดหล่ม        

2. ใช้อัตราเมล็ดพันธุ์น้อยกว่าการหว่านน้ำตมและการปักดำ       

3. สามารถควบคุมและลดปริมาณวัชพืชและข้าววัชพืชได้ดีกว่าการทำนาหว่านน้ำตม       

4. ลดการสารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูข้าวเมื่อเทียบกับการหว่านน้ำตม

การปลูกข้าวแบบนาขั้นบันได

     การปลูกข้าวแบบนาขั้นบันได หมายถึง การปลูกข้าวในพื้นที่สูงหรือบนดอย โดยมีการปรับพื้นที่ตาม
ไหล่เขาให้เป็นขั้นบันไดและมีคันนาที่ความกว้างเพียงพอที่จะสามารถขังน้ำได้ วิธีการปลูกข้าวส่วนใหญ่จะใช้วิธีการปลูกแบบหยอดข้าวแห้งเช่นเดียวกับข้าวไร่ แบบปักดำเหมือนกับทางพื้นราบ และมีคลองขนาดเล็ก    หรือท่อส่งน้ำเข้าแปลงนาได้ ซึ่งจะมีขั้นตอนของการปลูกข้าวแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะต้นกล้าและระยะปักดำ โดยมีการใช้เครื่องจักรกลเกษตรในแต่ละขั้นตอนการปลูกข้าว ดังนี้

ระยะต้นกล้า จะมีขั้นตอน ดังนี้

         1. ทดน้ำเข้าแปลง                 เครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก

         2. เปิดหน้าดิน                      ไถหัวหมู, ไถจาน

         3. ย่อยดิน                            ขลุบ, คราด

         4. ทำเทือก/ขึ้นแปลง              แผ่นปรับระดับดิน, เครื่องชักร่องน้ำ

         5. น้ำออกจากแปลง               เครื่องสูบน้ำ

         5. หว่านเมล็ด                        แรงงานคน

         6. หว่านปุ๋ย                           เครื่องหว่านปุ๋ย

         7. ทดน้ำเข้าแปลง                  เครื่องสูบน้ำ

         8. ถอนกล้า                            แรงงานคน

การเตรียมดิน

1. การเตรียมดิน ก่อนการทำจะมีการเตรียมดินอยู่ 3 ขั้นตอน คือ

– การไถดะ เป็นการไถครั้งแรกเพื่อพลิกดินให้ดินชั้นล่างได้ขึ้นมาสัมผัสอากาศ ออกซิเจน และเป็นการตากดินเพื่อทำลายวัชพืช และโรคพืชบางชนิด หลังจากไถดะจะตากดินเอาไว้ประมาณ 1-2 สัปดาห์

– การไถแปร หลังจากที่ตากดินเอาไว้พอสมควรแล้ว การไถแปรจะช่วยพลิกดินที่กลบไว้ขึ้นมาอีกครั้ง เพื่อทำลายวัชพืชที่ขึ้นใหม่ และเป็นการย่อยดินให้มีขนาดเล็กลง จำนวนครั้งของการไถแปรจึงขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของวัชพืช ลักษณะดินและระดับน้ำในพื้นที่ ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนด้วย แต่โดยทั่วไปแล้วจะไถแปรเพียงครั้งเดียว

– การคราด เพื่อเอาเศษวัชพืชออกจากแปลงนา และย่อยดินให้มีขนาดเล็กลงอีก จนเหมาะแก่การเจริญของข้าว ทั้งยังเป็นการปรับระดับพื้นที่ให้มีความสม่ำเสมอ เพื่อสะดวกในการควบคุมดูแลการให้น้ำ

การปลูกข้าวแบบล้มต่อซัง

  • ช่วยลดต้นทุนในการปลูกข้าว เช่น ค่าเตรียมดิน ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ยเคมี ค่าสารควบคุม ป้องกันกำจัดวัชพืช โรค แมลง และศัตรูพืชอื่น ๆ ในนาข้าว
  • ได้ต้นข้าวที่แข็งแรง ทนต่อการรบกวนของศัตรูพืช เช่น หอยเชอรี่ และเพลี้ยไฟ เป็นต้น
  • ลดระยะเวลาในการผลผลิตข้าว อายุการเก็บเกี่ยวสั้นลง
  • ฟางข้าวที่ย่อยสลายในแปลง ช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุ ธาตุอาหาร และทำให้ดินร่วนซุยดีขึ้น 

ในปัจจุบันวิธีการปลูกข้าวที่เกษตรกรนิยม คือ การทำนาหว่าน  ซึ่งมีข้อดีคือสะดวกและรวดเร็ว โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานที่ต้องอาศัยน้ำฝนในการทำนาเพียงอย่างเดียว ดังนั้น การทำนาหว่านข้าวแห้ง จึงเป็นวิธีปลูกข้าวที่แพร่หลายเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม การหว่านข้าวแห้งมีข้อเสียด้วยเช่นกัน  เนื่องจากเกษตรกรมีการใช้เมล็ดพันธุ์จำนวนมาก และการฝังเมล็ดไม่มีความสม่ำเสมอ ส่งผลให้เกิดการสูญเสียความงอกจากความร้อนและศัตรูพืช อีกทั้งพื้นที่ในการเพาะปลูกไม่มีความเป็นระเบียบ ทำให้กำจัดวัชพืชและบำรุงรักษาแปลงนาได้ยาก

✅เปิดจำหน่ายแล้ววว เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี
พันธุ์ข้าว ขาวดอกมะละ 105 ชั้นพันธุ์จำหน่าย
ท่านใดสนใจสามารถมาซื้อได้ที่